Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

Navigation

Terms & conditions

 1)      Partijen

a.       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Toolspecialist

Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die als koper van goederen en/of diensten één of meerdere transacties aangaat met verkoper.

 

2)      Offertes, prijzen en koopovereenkomst

a.       Iedere door verkoper uitgebrachte offerte of prijsopgaaf, mondeling of schriftelijk, is geheel vrijblijvend en geldig tot 4 weken na de datum van uitbrengen. Verkoper is aan de offerte of prijsopgaaf eerst gebonden, wanneer deze bekrachtigd wordt door het aangaan van een koopovereenkomst tussen verkoper en koper.

b.      Een koopovereenkomst ontstaat zodra koper een bestelling plaatst in de webwinkel van verkoper: www.toolspecialis.com of www.toolspecialist.nl. Een koopovereenkomst ontstaat ook zodra koper na ontvangst van een offerte of prijsopgaaf aangeeft, mondeling of schriftelijk, hetgeen aangeboden geheel of gedeeltelijk te willen afnemen bij verkoper.

c.       Alle opgaven en vermeldingen door verkoper, mondeling of schriftelijk, van afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens en kwaliteiten worden geacht globale benaderingen weer te geven. Verkoper is aan de opgaven en vermeldingen slechts gebonden indien en voor zover verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven.

d.      Verkoper behoudt zich het recht voor om aangeboden verkoopprijzen, mondeling of schriftelijk, te wijzigen tenzij deze in een koopovereenkomst schriftelijk bevestigd zijn.

e.      De koopovereenkomst kan door verkoper ontbonden worden, zonder dat er recht ontstaat op schadevergoeding, indien nadrukkelijk blijkt dat verkoper een foutieve prijsopgaaf heeft gedaan welke redelijkerwijs door koper voorzien kon worden.

f.        Alle prijzen luiden in Euro’s, exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.

 

3)      Levering

 a.       Opgegeven levertijden zullen door verkoper zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen geen fatale termijn. Bij overschrijding ontstaat geen recht op ontbinding van de overeenkomst, noch ontstaat er recht op schadevergoeding.

 b.      Koper is verplicht de goederen bij aflevering te inspecteren op beschadiging en compleetheid, wanneer koper de goederen in ontvangst neemt worden zij geacht in onbeschadigde staat en compleet te zijn ontvangen.

 c.       Wanneer na aflevering koper toch een gebrek constateert aan de goederen die zij redelijkerwijze bij aflevering niet had kunnen waarnemen dient zij verkoper direct, doch ten minste binnen 48 uur na aflevering, hiervan op de hoogte te stellen. In dat geval zal verkoper met koper in overleg treden om in redelijkheid tot een passende oplossing te komen.   

 d.      Wanneer koper bewust onjuiste bestellingen plaats en/of de aflevering van goederen met opzet verhinderd behoud verkoper zich het recht voor gemaakte kosten op koper te verhalen.

 

4)      Retourneren

a.       Koper heeft het recht goederen binnen 14 dagen na ontvangst retour te sturen zonder opgaaf van reden. Naar keuze van koper kan het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk worden terugontvangen of kunnen vervangende goederen geleverd worden.

b.      Goederen en hun originele verpakking die geretourneerd worden dienen in onbeschadigde staat terug te worden bezorgd door en voor kosten van koper op adres van verkoper.

c.       Goederen welke speciaal besteld zijn voor koper kunnen alleen geretourneerd worden indien verkoper daar nadrukkelijk mee instemt.

d.      Koper verplicht zich om voor retourzending contact op te nemen met verkoper ter aankondiging.

 

5)      Garantie

a.       Verkoper verleent op geleverde goederen garantie voor de termijn die door de fabrikant / importeur / verdeler van de betreffende goederen verstrekt wordt.

b.      De garantietermijn omschreven onder paragraaf 5 lid a geldt tenzij op de webwinkel van verkoper, ten tijde van aanschaf, bij een product nadrukkelijk vermeldt staat, of op enige andere wijze nadrukkelijk door verkoper gecommuniceerd wordt, dat een andere garantie termijn van toepassing is.

c.       Wanneer om aanspraak te kunnen maken op een verlengde garantie termijn hiertoe een registratie verlangd wordt is koper verplicht hieraan gevolg te geven binnen de hierbij van toepassing zijnde bepalingen en voorschriften. Wanneer koper dit nalaat is de garantietermijn beperkt tot de duur van 1 jaar.

d.      Voor batterijen, accu’s en oplaad apparatuur is de garantie termijn in alle gevallen beperkt tot 1 jaar.     

e.      De termijn van garantie gaat in op de factuurdatum, de factuur vormt hiermee het garantiebewijs en dient door koper bij garantieclaims overlegd te worden.

f.        Wanneer sprake is van een verlengde garantietermijn d.m.v. een registratie dient koper bij garantieclaims ook het certificaat van deze verlengde garantie te overleggen aan verkoper.

g.       Door en voor rekening van koper zullen de goederen waarop garantie wordt geclaimd aangeboden worden op het adres van verkoper, dan wel op een ander adres binnen Nederland naar opgave door verkoper.

h.      Indien de garantieclaim terecht is, komen de kosten van reparatie evenals de kosten van het terugbezorgen van de goederen op adres van koper voor rekening van verkoper.

i.         Indien de garantieclaim onterecht is, komen de reparatiekosten evenals de kosten van het terugbezorgen van de goederen op adres van koper voor rekening van koper. Indien dit het geval is wordt van tevoren met koper overleg gepleegd over de te verwachten kosten en wordt de reparatie pas uitgevoerd na akkoord van koper.

j.        Gebreken veroorzaakt door onjuist gebruik, van buiten komend onheil, reguliere slijtage evenals alle slijtdelen en verbruiksdelen zijn nadrukkelijk uitgesloten van garantie.

k.       Indien reparatie van de goederen redelijkerwijs niet mogelijk is zullen verkoper en koper overleg plegen over vervanging van de goederen door goederen van vergelijkbare aard, omvang en staat. Indien vervanging geen uitkomst biedt kan verkoper in het uiterste geval besluiten tot gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopsom aan koper, hierbij geldt een afschrijving ten opzichte van de aankoopsom van 1/48 deel per verstreken kalendermaand. Het bepaalde in paragraaf 5, lid k geldt uitsluitend indien binnen de garantietermijn een terechte garantieclaim plaatsvindt.

l.         Koper verplicht zich om voor inzending van goederen contact op te nemen met verkoper en overleg te plegen.

 

6)      Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

a.       Verkoper is bevoegd de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er recht ontstaat op schadevergoeding, indien de levering van goederen bemoeilijkt of belemmerd wordt ten gevolge van overmacht.

b.      Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan verkoper toe te rekenen omstandigheden.

Langdurig vertraagde toelevering door toeleveranciers aan verkoper.

c.       Indien de koopovereenkomst door verkoper ontbonden wordt ontstaat altijd recht op volledige terugbetaling aan koper van reeds gedane betalingen.

 

7)      Geschillen en toepasselijk recht

a.       Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b.      Geschillen zullen indien verkoper en koper in goed onderling overleg niet tot overeenstemming komen beslecht worden door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper.

 

8)      Toepasselijkheid

a.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij tussen verkoper en koper nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.